Ettevõte on loodud 2013. aastal eesmärgiga pakkuda hoonete kvaliteedi hindamise teenust ja konsultatsiooni. Selleks on ettevõttel olemas uute hoonete BREEAM International New Construction (NC) hindamise ja kasutuses olevate hoonete BREEAM In-Use litsents. Mainitud litsentsid võimaldavad ettevõttel läbi viia hoone vastavate eluetappide BREEAM hindamisi ja väljastada sertifikaate.

LEED ja WELL sertifitseerimisteks on ettevõttel olemas pädevus AP (Accredited Professional) tasandil. Ettevõttel on olemas BREEAM AP, LEED AP ja WELL AP pädevustunnistus. AP kvalifikatsioon kinnitab isiku süvateadmisi konkreetses hindamisstandardis. AP kaasamine uue hoone sertifitseerimisprotsessi ei ole kohustuslik, küll aga soovituslik.

BREEAM, LEED ja WELL sertifikaadid on suunatud kinnisvara arendajatele, hoone omanikele, haldajatele ja rentnikele (rahvusvahelistele korporatsioonidele). Järjest enam on täheldatav huvi arhitektide, ehitaja (peatöövõtja) või muu projektimeeskonna liikme poolt.

Sertifitseeritakse hoonet. Olemasolevate hoonete ja WELL sertifikaadi puhul on võimalik sertifitseerida hoonest teatud osa.

Hoonete sertifitseerimisega on tihedalt seotud LCC/LCA, mis moodustab olulise osa materjalide mõju hindamisest. Ettevõte pakub hoonete elukaare maksumuse (LCC – Life-Cycle Cost) ja elukaare keskkonnamõju (LCA – Life-Cycle Assessment) analüüse.

Ettevõte on tegev ka projekteerimisvaldkonnas – tänu nõudluse suurenemisele projekteeritakse alates 2019. aastast kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekte BIM-is (3D-s) kasutades MagiCAD tarkvara.

Sertifitseeritud hoone on hea müügiargument potentsiaalsetele rentnikele ja investoritele. Seda seetõttu, kuna sertifitseeritud hooned on läbimõeldud kontseptsiooni ja tõendatud kõrgema kvaliteediga kui sertifikaadita hooned. Paljudele sertifikaadiga käsitletud näitajatele ei pöörata tava projekteerimis- ja ehituspraktika raames tähelepanu. Kõrgem kvaliteet avaldub hoone kavandamisel oluliselt rohkematele aspektidele tähelepanu pööramisega. Põhjalikum käsitlus on hoone kvaliteedi ja jätkusuutlikuse seisukohast oluline.

Kõrgem kvaliteet, parem sisekliima, madalamad kasutus- ja halduskulud, väiksem veetarve, teenuste lähedus, rohelisem keskkond, kasutajat toetav haldus – on kõik näitajad, mis peaks huvitama iga klienti.

Näiteks parem sisekliima tagab rahulolevamad töötajad. Rahulolevam töötaja on omakorda motiveeritum ja produktiivsem. Kõik see lubab küsida kõrgemat rendihinda (kuna parem töökeskkond tähendab kõrgemat töötajate tööviljakust (vähem vigu, kiirem töö)) ning ühtlasi tituleerida hoonet kui kõrgekvaliteedilist jätkusuutlikku (inim- ja keskkonnasõbralikku) hoonet.

Sertifitseerimist vajava hoone elukaare etapist sõltub, milline on sobilik  sertifikaat. Projekteerimise faasis olev uus, lähiajal rajatav hoone peaks juhinduma uutele hoonele esitatavatest nõuetest, mida käisitlevad BREEAM International New Construction ja LEED Building Design and Construction hindamisstandardid. Uute hoonete puhul võib mõelda ka WELL sertifitseerimisele. WELL keskendub rohkem inimesele kui hoonele, hinnates hoone kasutaja heaolu ja hoone mõju tervisele.

Rekonstrueeritavatele hoonetele on olemas mõningal määral modifitseeritud New Construction (NC) standard. Selleks standardiks on BREEAM International Non-Domestic Refurbishment. Selle hindamiskriteeriumid ei erine eriti NC standardist. Küll on selle hindamisstandardiga võimalik piirata hinnatavat osa järgnevalt: 1) hoone karp ja konstruktsioonid, 2) tsentraalsed tehnosüsteemid, 3) lokaalsed tehnosüsteemid ja 4) sisearhitektuur. Sõltuvalt rekonstrueerimise ulatusest on võimalik valida, millisele osale sertifikaati taotleda.

Kasutuses oleva hoone korral on kohaseim BREEAM In-Use International või LEED Building Operations and Maintenance hindamisstandardid. Need standardid hindavad kasutuses oleva hoone seisukohast olulisi näitajaid. Suurepärane näitaja BREEAM In-Use ja LEED O&M standardite juures on võimalus taotleda sertifikaati valikulistele osale hoonest (teiste sõnadega: sertifikaadiks ei pea kaasama kogu hoonet).

BREEAM In-Use standard koosneb kolmest osast, millest esimest kahte saab taotleda sõltumatult. Esimene osa huvitab ennekõike hoone omanikku, teine haldajat ja kolmas rentnikku. Standardi järgi on võimalik taotleda sertifikaati järgnevatele osadele: 1) hoonele ja selle tehnosüsteemidele (Part 1), 2) hoone haldamisele (Part 2) ja 3) rentnike haldamisele (Part 3).

LEED O&M standardil analoogne liigitus puudub. Kuigi LEED standardi nõuded on BREEAM-iga võrreldes vähem nõudlikud on LEED O&M puhul vaja kaasata ka rentnikud, mida BREEAM-i puhul katab Osa 3 (mida ei pea sertifitseerimiseks kaasama).

Kasutuses olevat hoonet saab sertifitseerida ka sisekliimat hindava WELL standardiga. WELL standardi puhul on samuti võimalik hinnata ainult hoone osa, näiteks rentniku põhiselt. Seetõttu on WELL standardi initsiaator reeglina just nimelt eesrindlik rentnik, keda eriti huvitab töötajate heaolu.

BuildingLabel OÜ eesmärgiks on vastata klientide vajadustele pakkudes kvaliteetset teenust. Ettevõtte pakub:

  • hoonete sertifitseerimist (BREEAM, LEED, WELL);
  • hoone elukaare maksumuse (LCC) ja keskkonnamõju (LCA) analüüsi;
  • tehnosüsteemide (KVJ) projekteerimist;
  • energitõhususe konsultatsiooni.

Kõikide teenuste pakkumisel juhindume parimast praktikast ja püüdleme kliendi soovi maksimaalsele rahuldamisele.

Detailsema huvi korral võta ühendust: info@buildinglabel.ee.

Kõrgem kvaliteet

Sertifitseeritud hooned on läbinud põhjalikult kontrollitud

Parem töökeskkond

Sertifikaadi üks olulisemaid valdkondi on töökeskkonna kvaliteet

Keskkonnasõbralik hoone

Sertifikaadi saamiseks peab olema hoone kavandatud ja ehitatud keskkonnasõbralikult

Tegijad


Erkki Seinre

PhD (hoonete rohemärgised), MSc (küte ja ventilatsioon)

Õppis aastatel 2003-2015 Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ). Magistrikraadi sai 2009. aastal Keskkonnatehnika erialal spetsialiseerumisega küttele ja ventilatsioonile. Astus aastal 2009. Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri. Uurimisteemaks oli hoonete rohemärgised ja nende rakendamise potentsiaal Eestis. Kaitses doktoritöö 2015. aastal Kaitstud doktoritöö on saadaval TTÜ digikogus siit.

Ülikooli aastate jooksul õppis ja täiendas end Taanis (Aalborg University), Hollandis (TU Delft & Eindhoven University of Technology).

Erkki omab oma enam kui 10 aastase töökarjääri jooksul töökogemust tehniku, projekteerija, ventilatsiooni lukksepa, õppejõu, konsultandi, energiatõhususe spetsialisti ja hoonete rohemärgiste hindajana.

BREEAM International NC Assessor ja BREEAM In-Use litsentsi omanik (s.t. omab õigust hinnata hooneid BREEAM standardi kohaselt ja väljastada hoonetele sertifikaate).

Qidi Jiang

MSc (loominguline jätkusuutlikkus, tsiviilehitus)

Õppis aastatel 2006-2010 South West Jiao Tong ülikoolis (Hiina). Tal on 2 magistrikraadi, tsiviilehituse kraad Syracuse ülikoolist (USA) aastast 2012, loominguline jätkusuutlikkuse kraad spetsialiseerumisega kinnisvara arendusele Aaltost (Soome) aastast 2015.

Qidi on rohehoonete projektijuht, spetsialiseerumisega LEED ja WELL sertifitseerimisele.

Qidil on mitme-aastane kogemus LEED projektijuhina. Varasemalt on ta töötanud ja teinud teadusuuringuid Norras, Soomes, Lätis ja Eestis.

Qidi omab LEED AP, BREEAM AP ja WELL AP kvalifikatsioone. AP (Accredited Professional) näol on tegemist hindamisstandardit süvitsi tundva spetsialistiga.